۲۹ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۲۹, ۱۳۹۸

آیا میدانید اعتماد به نفس چیست؟

خرداد ۲۹, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

آیا میدانید اعتماد به نفس چیست؟

اغلب مردم معنای واقعی کلمه ی “اعتمادبه نفس”را به خوبی درک نمی کنند . به همین دلیل ان نوع از اعتماد به نفس وخود باوریرا که مطلوب ومورد نظرشان است در زند گی تجربه نمی کنند چون فکر می کنند اعتماد بهنفس یعنی این که ایمان واعتماد به موفقیتها یی که در کارها به دست می اورند.

درصورتی که اعتماد به نفس واقعی وحقیقی ان است که قبل از این که در کاری موفق شویمنوعی اعتماد به توانایی خود برای انجام ان کار داشته باشیم .

اعتماد به نفس چیست ؟

“عزت نفس” یک منبع انرژیاست . یک چتر وسیعی است که” اعتماد به نفس ” زیر سایه ان است . اعتماد به نفس یعنیدیدن خودبه عنوان فردی توانا با کفایت دوست داشتنی ومنحصر به فرد .
کفایت یعنیتوانایی که درحد کافی وتسلط بر امور باشد .

منحصر به فرد یعنی با توجه ودر نظرگرفتن تفاوتها ی فردی.

به تعبیر دیگر اعتماد به نفس یعنی ان احساس وشناختی که ازتوانایی هاومحد ودیت های بیرونی ودرونی خود دارید .

بنا براین وقتی که اعتماد بهنفس وخود باوری خود را بر اساس ان که وان چه به راستی هستید ونه بر اساس موفقیت هاو دست یا بی ها یا شکست ها وناکامی های خود بنا می کنید چیزی را در خود خلق مینمایید که هیچ کس وهیچ چیز یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت .

حال با توجه بهمفاهیم بالا می توان گفت که اعتماد به نفس واقعی همواره در درون خود شما تولید میشود نه از بیرون . اعتماد به نفس واقعی زاییده ی تعهد شما به خودتان است . این تعهدکه هر ان چه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته ها ونیازهایتان برسید .

اعتماد به نفس باور شخصی شماست نسبت به روح خودتان به عنوان یک انسان .

اعتمادبه نفس حقیقت این نیست که نترسیم . بلکه ان است که بدانید ومطمئن باشیدبا این که می ترسید اما بی گمان دست یه عمل خواهید زد .

انواع اعتماد به نفس!!!

* اعتماد به نفسرفتاری
* اعتماد به نفس احساسی ، عاطفی
* اعتماد به نفس روحی ومعنوی

به منظوران که اقتدار شخصی لازم رابه دست اورده ورضایت وغنایی کهاستحقاقش رادارید تجربه کنید ، به هر سه نوع اعتماد به نفس نیاز دارید

— اعتمادبه نفس رفتاری ، به معنای قابلیت وتوانایی در عمل کردن وانجام دادن کارهاست . ازکارهای ساده گرفته تا کارهای

سخت همانند جامه عمل پوشاندن به رویاهایتان . اینهمان نوع از اعتماد به نفس است که مورد نظر اغلب ماست .

— اعتماد به نفس احساسیوعاطفی به معنای توانایی در تسلط وبه کنترل در اوردن دنیای احساس وعواطف شماست .اینکه بدانید

چه احساساتی دارید ، معنای ان ها را بفهمید وبتوانید انتخابهای احساسیدرست بکنید وازخود در مقابل درد و رنج روحی ولطمه ها وصد مه های عاطفی محافظت کنیدوبدانید چگونه روابطی صمیمی ، سالم ومانگار خلق نمایید .

— سومین نوع از اعتمادبه نفس که مهم ترین انها می باشد ، اعتماد به نفس روحی ومعنوی است . این نوع ازاعتماد به نفس همانا

اعتماد وایمان شما به جهان هستی وکل افرینش وموجودات است . این ایمان روحی که زندگی ، هدف ونهایتی مثبت را در پی خواهد داشت وشمابه خاطرهدفی این جا هستید وزندگی ۷۰ – ۸۰ – ۹۰ ساله تان برروی این کره خاکی هدف ومقصودی رادنبال می کند .

اعتماد به نفس ان است که باور داشته باشید می توانید وتوانایی انرا دارید که تمام توانتان رابه کار بگیرید وشرایط واوضاع زندگی را ان گونه کهمطلوب ودلخواه شماست تغییر دهید

چگونه اعتماد به نفس را در خود تقویت کنیم ؟

اصلاول – گذشته را بپذیرید وا ینده را دگرگون کنید

شما باید بدانید کهگذشته را نمی توان تغییرداداما اینده هنوز افریده نشده است . اینده چیزی نیست جزاندیشه های شما وکوشش برای افریدن انها . منظور ما این است که در بند گذ شته نباشیدنه اینکه از تجربیات ، خطاها وشکستهای گذشته درس نگیرید .پس باید عاقلانه به گذشتهنگاه کردواند یشه ووقت خودرا صرف چیزی کنیم که توان افریدن ودگرگون ساختن ان راداریم .

اصل دوم – درباره اهدافتان با خود گفتگو کنید .

اهداف را به صورت جملا تی مشخص در اورید وبه خود بگویید ان هم بهصورت جملات مثبت . اهداف باید واقعی ومعقول باشند نه بلند پروازانه که دسترسی بهانها ممکن نباشد ونه پیش پا افتاده که ارزش کوشیدن را نداشته باشند . اهداف معقولیبرای هرساعت ، روز ، هفته وماه وضع کنید . موفقییت در اهداف کوتاه شما را برای دستیافتن به اهداف بلند مدت تشویق می کند و انگیزه تلاش را در شما بیدار می سازد . همواره اهداف را یاداور شوید تا بخشی از ضمیر ناخوداگاه شما گردد.

اصل سوم – تصمیم گرفتن را تمرین کنید .

روانشناسان نشان داده اند که کودکانی که در سالهای اولیه زندگی خودتشویق شده اند تا برای خود تصمیم بگیرند از دیگر کودکانی که این موقعییت رانداشته اند در اعتماد به نفس رتبه بالاتری کسب کرده اند .تمرین تصمیم گیری به شماکمک می کند تا نسبت به قدرت قضاوت خود اطمینان بیشتری به دست اورید ودرنتیجهاعتماد به نفس کامل تری کسب نمایید .

مهم تصمیم گیری است . یادتان باشد که قضاوتدرست نتیجه تجربه است وتجربه خود نتیجه چندین قضاوت نادرست . بنابراین از هرفرصتیبرای تصمیم گیری استفاده کنید واین نیرو را در خود پرورش دهید .

تصمیم گیریمستلزم خطر پذیری واحساس مسئولیت است

اصل چهارم – نتایجی را که می خواهید مجسم کنید .

تصویر روشنی را از انچه می خواهید به دست اورید ، داشته باشید اینکار باعث می شود تا انرژی خودرا بران هدف متمرکز کنید . این برخورد تصویری باهمهارمان ها واهداف برای شما مفید است ویاری تان می دهد تا کم کم زمینه های -دست یابیبه انها را فراهم سازید .

اگر می خواهید از شر خصلتی رها شوید خودر ا در حالتیتصور کنید که از ان خصلت هیچ اثری در شما نیست . همین تصویر وتکرار ان وانجام دادنتمرینهای اصلاحی به شما کمک می کند تا از ان خصلت نا خوشایند رها شوید . این کارخیال پردازی ، بی خاصیت نیست بلکه واقعیت روانشناختی پذیرفته شده ای است که بهبسیاری کسا ن یاری رسانده است .

اصل پنجم – دربرخی زمینه ها متخصص شوید .

آگاهی عمومی لازمه زندگی فردی واجتماعی است اما کافی نیست . برایپیشرفت در زندگی فردی وحرفه ای شما باید در زمینه هایی متخصص ومنحصر به فرد باشید . همین نکته که شما چیزی می دانید ودیگران نمی دانند به شما اعتماد به نفس می دهد . باید اموزش مداوم را به عنوان یک اصل در زندگی خویش بپذیرید .

مطالب پیشنهادی از سراسر وب